Mini Okura (Seasonal)

$10.00
Served grilled. (10 pieces per portion)